Družba DigitALPS, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. (v nadaljevanju: družba DigitALPS ali upravljavec) je ustanovljena skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Ur. l. RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na podlagi ZUAIS, in drugo relevantno zakonodajo. Pojem »vlagatelj« v tej izjavi ima isti pomen, kot je določen s Splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta digitalps.eu. Družba DigitALPS upravlja alternativni investicijski sklad DigitALPS Bitcoin Fund (prej in v nadaljevanju: sklad) in je vpisana v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Sklad je oblikovan kot ločeno premoženje družbe DigitALPS in ni pravna oseba. Sklad ni podvržen državnemu nadzoru in ni reguliran s strani državne institucije, kot to velja npr. za vzajemne sklade. Enota sklada ima enolično identifikacijo številko (ISIN koda) dodeljeno s strani Klirinško depotne družbe d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. Namen enote sklada je odražanje vrednosti virtualne valute skladno z naložbeno politiko sklada (v nadaljevanju: relevantna digitalna valuta). V sled navedenemu, družba DigitALPS ne jamči in ne zagotavlja, da je vrednost enote sklada v določenem trenutku enaka ali približno enaka vrednosti relevantne digitalne valute. Iz tega razloga družba DigitALPS opozarja, da obstaja verjetnost, da je vrednost enote v določenem trenutku precej višja ali nižja od vrednosti relevantne digitalne valute. Vrednost relevantne digitalne valute izhaja iz indeksa, ki ga določa tretja oseba. Družba DigitALPS ne prevzema odgovornosti za natančnost izračuna vrednosti relevantne digitalne valute in indeksa iz prejšnjega stavka. Upravljavec upravlja sklad na pasiven način, kar pomeni, da obstaja visoko tveganje izgube vrednosti enote sklada neodvisno od upravljavskih odločitev upravljavca, čemur bi se upravljavec lahko izognil v kolikor bi sklad upravljal aktivno. Naložba v sklad je visoko tvegana naložba in je namenjena zgolj tistim vlagateljem, ki razpolagajo z zadostno količino denarnih sredstev, imajo izkušnje s trgovanjem z virtualnimi valutami ali z vlaganjem v vrednostne papirje ali finančne instrumente, ter so pripravljeni prevzeti vsa naložbena tveganja v zvezi z naložbo v sklad in ustrezajo drugim pogojem, ki jih določa relevantna zakonodajo v Republiki Sloveniji. Pri naložbah v sklad je možno, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Preteklo gibanje vrednosti enote sklada ne odraža gibanja vrednosti v prihodnosti. Vsebina tega spletnega mesta je namenjena izključno osnovnemu informiranju vlagatelja ter je lahko predmet sprememb kadar koli in v kakršnem koli obsegu brez predhodnega opozorila. Družba DigitALPS ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na tem spletnem mestu. Spletno mesto je namenjeno in usmerjeno k slovenskim in tujim profesionalnim vlagateljem, z izjemo vlagateljev iz Združenih držav Amerike. Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladu ali nakupa enot sklada. Ponudba o prodaji enot sklada ali nagovarjanje k nakupu enot sklada je možna zgolj in samo na podlagi pravil upravljanja sklada z dostavo ponudbenega in ostalih relevantnih dokumentov vlagateljem, ki so skladno s slovensko zakonodajo opredeljeni kot profesionalne stranke oziroma jih kot take kvalificira družba DigitALPS d.o.o. ali z njene strani pooblaščene osebe. Dokumenti iz prejšnjega stavka lahko vsebujejo informacije, ki niso dostopne na našem spletnem mestu, in v primeru razlikovanja nadomestijo katerokoli informacijo, ki je dostopna na našem spletnem mestu, v celoti. Informacij na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje z enotami sklada in se ne smejo šteti za nagovarjanje k zagotavljanju drugih izdelkov ali storitev družbe DigitALPS. Družba DigitALPS ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, pripravljenih in objavljenih na tem spletnem mestu s strani družbe DigitALPS ali s strani katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake pri podajanju informacij in/ali v zvezi z vsebino posredovanih informacij. Prav tako je prepovedano sklicevanje na kakršno koli informacijo ali mnenje, vsebovano na tem spletnem mestu. Vlagatelj vse informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

!POSEBNO OPOZORILO! INVESTIRANJE V ALTERNATIVNE INVESTICIJSKE SKLADE DIGITALPS JE DOVOLJENO ZGOLJ IN SAMO PROFESIONALNIM VLAGATELJEM SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO.